burim ,zamivaem ,promivaem spici ,podklucaem nasosi...

burim ,zamivaem ,promivaem spici ,podklucaem nasosi .