Pomogu s rabochim kontraktom v swecii (na pers. nomer)...

Pomogu s rabochim kontraktom v swecii (na pers. nomer)