Edu v Latviju v konce avgusta, mogu vzjatj 3 posazirov....

Edu v Latviju v konce avgusta, mogu vzjatj 3 posazirov.